Herokuva

Tietosuojaseloste

‹ Takaisin etusivulle

Luonnontuotealan kerääjä- ja toimijarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry, Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki, info@aitoluonto.fi
Y-tunnus 1797439-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Rutanen, puh. 040 5737 568, juha.rutanen@aitoluonto.fi

3. Rekisterin nimi

Luonnontuotealan kerääjä- ja toimijarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerääjä- ja toimijarekisteri kokoaa tietoa luonnontuotteiden kerääjistä ja ostajista sekä alan kouluttajista. Verkkopalveluun kirjautuneiden yhteiskäyttöön koottuja tietoja käytetään kerääjä- ja toimijarekisterin hakutoimintoihin. Palvelun käyttäjänä voi toimia kuka tahansa henkilö, jolla on käytettävissään palveluun rekisteröitymiseksi vaadittavat, ylläpitäjän myöntämät henkilökohtaiset tunnukset. Hakutuloksissa näkyvät kerääjien ja kouluttajien osalta henkilön nimi, mahdollinen taustaorganisaatio, sijaintikunta ja -maakunta. Kerääjiä on lisäksi mahdollista hakea heidän keräämiensä raaka-aineiden ja keruualueiden perusteella. Hakutuloksen pohjalta kerääjiin ja kouluttajiin voi ottaa yhteyttä viestitoiminnon avulla, varsinaiset yhteystiedot eivät kuitenkaan näy hakijalle. Luonnontuotteita välittävien ja ostavien keruukeskusten ja yritysten osalta hakutuloksissa näkyvät yhteystiedot ja yhteyshenkilö.

Muita kerääjä- ja toimijarekisterin tietoja (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-osoite ja syntymävuosi) kerätään rekisterin ylläpitäjän yhteydenottoja, asiakaspalvelua ja -kyselyitä, postituksia, palveluiden kehittämistä, tilastointia, koulutusmarkkinointia sekä muita mahdollisia yhteydenottoja varten. Nämä rekisterin käyttäjienhallintaan liittyvät tiedot näkyvät vain Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n toimistohenkilökunnalle.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n yhteistyökumppaneille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Kerääjä- ja toimijarekisteriin voivat kirjautua luonnontuotteiden keruusta kiinnostuneet henkilöt, koulutuksen tai kokemuksen kautta pätevöityneet kouluttajat sekä luonnontuotteita välittävät ja ostavat organisaatiot. Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-osoite ja syntymävuosi. Rekisteri lisäksi kokoaa tiedon kerääjien keräämistä luonnontuotteista, kurssisuorituksista ja keruualueista. Käyttäjä voi lisätä itse kuvauksen itsestään sekä rajata tietojensa näkyvyyttä muille palvelun käyttäjille. Kaikille käyttäjille tallennetaan rekisteriin käyttäjätunnus ja salasana.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerääjä- ja toimijarekisterin käyttäjät lisäävät tallennettavat tietonsa ensisijaisesti itse rekisterin ilmoittautumislomakkeella, jolla he myös antavat suostumuksen tietojensa rajattuun jakamiseen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kerääjä- ja toimijarekisterin käyttäjien hakutuloksissa näkyvät henkilön nimi, mahdollinen taustaorganisaatio, sijaintikunta ja -maakunta sekä tiedot raaka-aineista ja keruualueista. Muut kerääjä- ja toimijarekisterin tiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-osoite ja syntymävuosi) näkyvät vain Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n toimistohenkilökunnalle sekä rekisterin tekniikasta vastaavalle Semio Oy:lle. Henkilötietoja ei luovuteta Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n ulkopuolelle muutoin kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen säilyttäminen

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry säilyttää henkilötietoja kerääjä- ja toimijarekisterin verkkopalvelussa niin kauan kuin rekisteröity käyttää palvelua, eli hänellä on palvelussa käyttäjätili. Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry voi poistaa tiedot myös tätä ennen, mikäli on selvää, ettei käyttäjä enää käytä palvelua. Käyttäjä voi koska tahansa pyytää tunnuksensa ja tietojensa poistamisen osoitteesta info@aitoluonto.fi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen suojauksessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta.

A Manuaalinen aineisto

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Kerääjä- ja toimijarekisterin verkkopalvelua voidaan käyttää suojatun (https) tietoliikenneyhteyden välityksellä esimerkiksi tietokoneen, matkapuhelimen, mobiililaitteen tai muun älylaitteen selaimen kautta. Palveluun kirjaudutaan käyttämällä henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. Rekisterin aineistoon on pääsy vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia, ja kullekin käyttäjälle annetaan vain käyttäjäprofiilin edellyttämä käyttöoikeus. Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry järjestää palvelun ja tietoturvan asianmukaisin teknisin ratkaisuin.

10. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu kerääjä- ja toimijarekisteriin. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla varmennetulla tavalla ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröity voi päivittää omia perustietojaan kerääjä- ja toimijarekisteriin kirjautumalla verkkopalveluun. Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, häntä pyydetään, ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Muussa tapauksessa rekisteröityä pyydetään päivittämään tiedot muutoksista sähköpostitse osoitteeseen info@aitoluonto.fi

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Palvelun toteuttamista on tukenut maa- ja metsätalousministeriö